Những Đơn Di Trú xin định cư mỹ có thể nộp cùng lúc

Khi nộp đơn bảo lãnh hoặc chuyển diện thẻ xanh thì việc gửi đơn sẽ được gửi 1 lần và gửi chung cùng lúc với tất cả lệ phí được yêu cầu, ,những giấy tờ liên quan đến cung một văn phòng của sở di trú Hoa Kỳ..

Những Đơn Di Trú xin định cư mỹ có thể nộp cùng lúc

Ai có thể nộp nhiều đơn cùng một lúc?

Vấn đề duyệt xét của Lãnh sự và Việc nộp nhiều đơn cùng lúc

Ở hải ngoại thì viện nộp nhiều đơn cung lúc sẽ không bao giờ có thể xảy ra trong thủ tục duyệt xét ở các tòa lãnh sự. Đối với những hồ sơ ở Tòa Lãnh sự, những đơn bảo lãnh di dân được nộp cho sở di trú USCIS và đơn xin chiếu khán di dân được nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cho nên việc nộp nhiều đơn cùng lúc chỉ áp dụng cho người di dân muốn xin chuyển diện sang quy chế Thường trú nhân khi đang ở Hoa Kỳ.

Việc nộp nhiều đơn cùng lúc_chiếu kháng có sẵn

Khi chiếu khán của diện này có sẵn vào thời điểm nộp đơn thì các bạn sẽ được nộp cùng lúc đơn bảo lãnh và đơn xin chuyển diện. Việc nộp nhiều đơn cùng lúc thì bao giờ cũng được chấp thuận cho tất cả những thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, vì nó không bị hạn chế số chiếu khán. Trong một số diện phải theo thứ tự ưu tiên, có số lượng chiếu khán theo quy định thì, đương đơn cần phải có đơn bảo lãnh và đơn đó phải được chấp thuận trước khi được phép nộp đơn xin Chuyển Diện Cư Trú.

Hai đơn I-360 và I-485 có thể được nộp chung khi các đương đơn đang sống ở Hoa Kỳ và những người Á Châu lai Mỹ, những người góa bụa của công dân Mỹ, hoặc những người hôn phối, cha mẹ hoặc con cái bị bạo hành bởi các công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân, có thể tự nộp đơn.

Những đương đơn muốn nộp đơn I-360  chỉ có thể nộp đơn I-360 với Sở di trú ở Hoa Kỳ, và không thể nộp đơn I-485 khi đang ở nước ngoài.Và, đơn này sẽ được chuyển đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở hải ngoại. Sau khi đơn I-360 được chấp thuận Đương đơn có thể;nhận được thẻ xanh sau khi đến Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân.

Việc nộp nhiều đơn cùng lúc  khi được sở di trú xét duyệt, đều đầu tiên là họ xem xét kiểm tra lại việc nộp đơn này có hợp lệ để xin chiếu khán di dân hay chưa. Nếu chiếu khán có thể cấp và đơn xin chuyển diện I-485 có thể được chấp thuận, Sở di trú USCIS sẽ chấp thuận cả hai đơn bảo lãnh và đơn xin chuyển diện. Sở di trú sẽ gửi hai thư quyết định riêng rẽ cho từng loại đơn.

Bạn nên nhớ là đối với tất cả những dẫn chứng về việc nộp nhiều đơn cùng lúc, thì việc xin chuyển diện chỉ có thể được chấp thuận nếu và chỉ nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ hợp lệ và không vi phạm những quy định của loại chiếu khán nhập cảnh.

Khi nộp nhiều đơn cùng lúc, quý vị nên đính kèm một thư mở đầu.khi nộp nhiều đơn cùng lúc. Một thư tương tự đính kèm theo đơn bảo lãnh và một thư khác đính kèm với đơn xin chuyển diện. Các bạn cần phải bày lý do nộp những đơn này (đơn I-130 hoặc đơn I-360) và các bạn phải liệt kê những gì đính kèm trong hồ sơ gửi cho Sở di trú.

Định cư Mỹ - Định cư tại Mỹ -