Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2020

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định mới 2020 là biểu mẫu, văn bản được lập ra để chính thức xóa tên đảng viên từ danh sách đảng viên dự bị hoặc danh sách đảng viên chính thức, chấm dứt quá trình hoạt động Đảng. Nội dung của mẫu quyết định xóa tên đảng viên lần này cũng nêu rõ thông tin cá nhân đảng viên bị xóa tên, lý do bị xóa tên, ngày giờ khai trừ đảng rõ ràng cụ thể để mọi người tiện theo dõi, nắm bắt. Download ngay cách viết quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngay bây giờ để phục vụ cho tiến trình công việc sắp tới.

Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viênnội dung cơ bản của bản quyết định xóa tên đảng viên cụ thể nhất bên dưới đây nhé!

1. Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên chuẩn mới nhất

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2020

2. Nội dung cơ bản của bản quyết định xóa tên đảng viên cụ thể chi tiết nhất

ĐẢNG BỘ…………………………

HUYỆN UỶ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ………………

……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Xoá tên trong danh sách đảng viên

– Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xét Nghị quyết số……………….- NQ/CB ngày…..tháng…….năm…… của Chi bộ …………………., Nghị quyết số ………………..- NQ/ĐU ngày…….tháng…….năm…… của Đảng uỷ ……………………….. về việc đề nghị xoá tên đảng viên;

– Xét khuyết điểm của đảng viên …………………………………………, đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xoá tên đảng viên ………………………………., Sinh ngày…tháng…năm… Kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…tháng….năm… Quê quán:………………….. Trong danh sách đảng viên.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ ……………………………., Chi bộ ………………….. và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2,

– Lưu hồ sơ quản lý.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Download mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên file.DOC Tại Đây

Toàn bộ nội dung liên quan tới mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định năm 2020 mà chúng tôi vừa gửi tới bạn ở trên là thông tin cập nhật mới nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên cũng cần đáp ứng đầy đủ nội dung quan trọng cần thiết thì mới chính thức được phê duyệt thông qua từ Thủ trưởng đơn vị hay cấp lãnh đạo cao hơn. gonhub.com chúc bạn download thành công!

Kiến thức -
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status