Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp viết lên để thanh lý tài sản cố định của đơn vị trong các trường hợp phá sản, kiểm kê, dư thừa, ….. Trong biên bản thanh lý tài sản cố định này nêu rõ được giá trị của tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định… Hôm nay gonhub.com sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020 này được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

Mục lục

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Nội dung viết bản biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020

 

Đơn vị: ………………………….                                                                                            Mẫu số 02-TSCĐ          

Bộ phận: ……………………….    (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày……tháng……năm….

Số:…………….
Nợ:…………….
Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Trưởng ban
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện …………………. Ủy viên
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Ủy viên
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………
– Nước sản xuất (xây dựng) …………………………………………………………………………
– Năm sản xuất ………………………………………………………………………………………….
– Năm đưa vàosử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ ……………………………………..
– Nguyên giá TSCĐ …………………………………………………………………………………….
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ……………………………………………….
– Giá trị còn lại của TSCĐ …………………………………………………………………………….
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ.
………………………………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng…… năm…..
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ) …………………………….
– Giá trị thu hồi: ……………………………………. (viết bằng chữ) ………………………………
– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

Ngày……..tháng…….năm…..
Giám đốc                                                                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)

Một số mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay năm 2020

Mãu biên bản thanh lý tài sản cố định

 

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết về cách lập một biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất năm 2020, được thực hiện theo quy định Bộ Tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Với biên bản thanh lý tài sản cố định việc kiểm định tài sản sẽ được kiểm kê một cách đầy đủ và định giá rõ ràng nhất.

 

Kiến thức -