Mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin mới nhất năm 2020

Biên bản về việc cung cấp thông tin là mẫu biên bản được lập ra khi có sự làm việc về cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Mẫu biên bản về việc cung cấp thông tin nêu rõ thông tin của cơ quan thuế, người cung cấp thông tin, người đại diện và nội dung làm việc. Mẫu biên bản về việc cung cấp thông tin được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bạn đọc hãy cùng tham khảo về Mẫu biên bản về việc cung cấp thông tin hay nhất năm 2020 nhé.

Mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin chuẩn nhất năm 2020

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin hay năm 2020 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản cung cấp thông tin

Nội dung viết mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin, các bạn cùng tham khảo:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ
—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

          ..…………, ngày……..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc cung cấp thông tin

Căn cứ Thông báo số……/TB-… ngày ……………. tháng …………. năm ……………… của …(tên cơ quan thuế) …………….về việc yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế.
Hôm nay, hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Đại diện cơ quan thuế:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ: .
II. Người cung cấp thông tin:
Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………………
CMND/hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………. đại diện cho ..(tên tổ chức/cá nhân)…………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….
III. Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế:
1…………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản này gồm có ….. trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01(một) bản được giao cho người cung cấp thông tin.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ……………………………………

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN                                                                              CÔNG CHỨC THUẾ
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.
2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.
3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao.
4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin hay nhất năm 2020. Tại đây

Hi vọng với Mẫu biên bản về việc cung cấp thông tin được lập khi cơ quan thuế yêu cần các bên có liên quan cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều tra. Trong Mẫu biên bản về việc cung cấp thông tin  bạn phải cung cấp một cách chính xác và đầy đủ nhé.

Kiến thức - Tags: