Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh hay nhất năm 2020

Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản kiểm tra, xác minh là mẫu biên bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập ra khi có sự kiểm tra, xác minh từ đoàn thanh tra, mẫu biên bản kiểm tra, xác minh nêu rõ nội dung kiểm tra, thành viên tham gia quá trình kiểm tra, xác minh. Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản kiểm tra, xác minh dưới đây.

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh đúng chuẩn năm 2020.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm tra, xác minh với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản kiểm tra xác minh

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra, xác minh, các bạn cùng tham khảo:

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1

Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..1
I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
2. Đại diện………………………………..5 :
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
II. Nội dung kiểm tra, xác minh
…………………………………………………………………………………………………………………………….6
Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………….5                                                       ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

_______________
1 Nội dung được kiểm tra, xác minh.
2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.
3 Tên cuộc thanh tra.
4 Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.
5 Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, xác minh.
6 Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh hay nhất năm 2020. Tại đây 

Trên đây, là mẫu biên bản kiểm tra, xác minh hay nhất năm 2020 mà các cơ quan kiểm tra trong ngành bảo nhằm xác minh tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với hướng dẫn chi tiết về cách viết một mẫu biên bản kiểm tra, xác minh như trên thì quá trình xác minh sẽ được rõ ràng và chi tiết hơn nhé.

Kiến thức -