Mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy mới nhất năm 2020

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra khi có sự việc kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy. Mẫu biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy ghi rõ thời gian kiểm tra, đơn vị kiểm tra…. Mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy được ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công An sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Bạn hãy cùng tham khảo bài viết của chúng tôi và tải mẫu biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy về nhé!

Mục lục

Mẫu biên bản kiểm tra về công tác phòng cháy và chữa cháy mới nhất hiện nay.

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy

mẫu biên bản về việc phòng cháy và chữa cháy hay nhất

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy, các bạn cùng tham khảo nhé:

                         Mẫu số PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014
…….(1)…….
…….(2)…….
——-
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(3) ………………………………………………………..

Hồi ……. giờ ……. ngày ……. tháng …….năm … , tại…………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ………………………

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện …………………….

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong hồi …. giờ ……. ngày … tháng ……. năm ……., gồm trang ……. được lập thành … bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
           (5)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
                     (5)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
                        (5)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì;

(4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận;

(5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

 

Mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy hay nhất năm 2020. Tại đây

Với hướng dẫn chi tiết về cách viết mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy là biên bản kiểm tra bạn có thể dễ dàng biết về cách kiểm tra việc phòng cháy của cơ quan hay gia đình mình bởi đơn vị kiểm tra như thế nào, thủ tục tránh sự cố xảy ra và trang bị những vật dụng cần thiết trong phòng cháy nhé.

Kiến thức - Tags: