Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông hay nhất năm 2020

Hôm nay, gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.  Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập ra nhằm khi có sự tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị doanh nghiệp. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông có thể nắm được thành phần tham gia, số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội cổ đông. Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dưới đây.

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông siêu chuẩn năm 2020.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông chuẩn nhất năm 2020 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

Mẫu biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các bạn cùng tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ……

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….. tại …………., Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1- Ông/Bà………………………………………..- Trưởng ban
2- Ông/Bà………………………………………..- Thành viên
3- Ông/Bà………………………………………..- Thành viên
Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …. như sau:
100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày ….. tháng ….. năm ……
* Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là …….. người (vào lúc ….. ngày….tháng ….năm…..) đại diện cho ……….. cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ ………% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… của Công ty …………………… là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM.Ban Thẩm tra
Trưởng Ban

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông hay nhất năm 2020. Tại đây 

 

Kiến thức - Tags: