Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2020

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2020

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2020.

mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, các bạn cùng tham khảo:

NGÂN HÀNG ……….

—————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:……………………………………………………………………………………….
Tên người vay:……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VAY                                                                                                      CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2020. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2020 của gonhub.com, các bạn có thể dễ dàng sử dụng mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng nhé.

Kiến thức - Tags: