Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được lập ra trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp hội đồng thường niên và quá trình kiểm phiếu. Các bạn hay tải mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông ở dưới.

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông siêu chính xác năm 2019

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông siêu chính xác với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản kiểm phiếu tại đại hội cổ đông

Nội dung viết mẫu bản kiểm kiểm phiếu tại đại hội cổ đông, các bạn cùng tham khảo:

CÔNG TY ……….
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: ……

……….., ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM …..

Hôm nay, vào lúc …. giờ ……, ngày ….. tháng …….. năm …… tại ………… Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:
1- Ông /Bà……………………………..: Trưởng ban ………………………………………………..
2- Ông/Bà………………………………: Thành viên ………………………………………………..
3- Ông /Bà……………………………..: Thành viên ………………………………………………..
Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:
1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm ……
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó.
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……. CP
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
2- Phân phối lợi nhuận năm ……..
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ………. CP, trong đó :
– Số phiếu tán thành:………… CP, chiếm tỉ lệ ……….% ( Tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……….. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận: ……………………
3-Kế hoạch năm …..
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó;
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%)
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiế: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận :
4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP.
Kết luận:
5-Báo cáo Ban Kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010
Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
7-Thù lao HĐQT.
*Kết quả biểu quyết :
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó:
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP.
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
8-Thù lao Ban Kiểm soát:
Kết quả biểu quyết:
– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….CP, trong đó :
– Số phiếu tán thành:……..CP, chiếm tỉ lệ ……% ( tỉ lệ qui định 65%).
– Số phiếu không tán thành: ……. CP .
– Số phiếu không có ý kiến: ….. CP.
– Số phiếu không hợp lệ: …. CP
Kết luận:
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm ……. được lập xong lúc ….. giờ …… phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội
Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông hay nhất năm 2019. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông. Với mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông này, bạn có thể ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra trong cuộc họp và quy trình kiểm phiếu của đại hội cổ đông công ty.

Kiến thức - Tags: