Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo Nghị quyết trung ương 4 đề xuất được lập ra khi có một cuộc họp chính thức bàn về nội dung liên quan, góp ý cho Đảng viên nhằm chỉnh đốn, điều chỉnh lại công tác hoạt động Đảng giúp mỗi cá nhân tự hoàn thiện chính mình ngày một tốt hơn. Từ bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên, Thủ trưởng cấp trên hay tổng phụ trách sẽ dựa vào đây cùng với biên bản góp ý đảng viên, chỉ rõ những ưu nhược điểm quan trọng cần khắc phục hoặc phát huy trong thời gian tới. Download cách viết mẫu biên bản góp ý đảng viên trên tinh thần Nghị quyết TW4 này để biết thêm chi tiết.

Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu biên bản góp ý Đảng viên và nội dung cơ bản của biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết TW4 mới nhất bên dưới đây nhé!

1. Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 mới nhất

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

2. Nội dung cơ bản của mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết cụ thể chi tiết nhất

ĐẢNG ỦY XÃ…………………
Trường: THCS ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: …………./NQ-CB ……. ……………, ngày….tháng…..năm…..

BIÊN BẢN
KIỂM ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 NĂM …………..

Hôm nay vào hồi …… giờ ……, ngày …… tháng …… năm ………

Tại văn phòng trường THCS …………………………………………………………………………..

Toàn thể Đảng viên trường THCS …………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

1/ THÀNH PHẦN:

Cuộc học gồm Toàn thể Đảng viên trường THCS ………………………………..

Tổng số ……/……. Vắng ……….

Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………………..

Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………

Đại biểu: …………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên đề nghị chi bộ …. trường THCS ………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

Hôm nay vào hồi ….. giờ ….., ngày …… tháng ……. năm ……….

Chi bộ ………. trường THCS ……………………. có mặt ……../…… đ/c

Đảng viên chính thức: ……….. đ/c – đủ

Đảng viên dự bị: …………. đ/c – đủ

Chủ tọa cuộc họp: đ/c ………………………………………… – Bí thư chi bộ

Thư ký: đ/c ………………………………………. – Đảng viên

Đã tiến kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4 năm …………………., cụ thể như sau:

I/ Kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

II/ Góp ý kiến cho từng đồng chí.

1. Góp ý cho Đ/c ……………………………………….

a. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Làm việc chưa khoa học, tiếp xúc, giao tiếp với nhân viên còn nóng tính.

– Cần phối hợp với Công đoàn trong tổ chức các phong trào,

– Kiểm tra chuyển đảng chính thức cho đ/c …………………………… chưa đúng thời gian quy định.

b. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Trong giải quyết công việc, giao tiếp sử dụng câu từ chưa linh hoạt

– Trong việc chỉ đạo còn nhanh, tham việc nên không khoa học, nên chỉ kiểm tra và giám sát.

c. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Xử lí các mối quan hệ chưa hài hòa

– Kết nạp đảng viên mới cần theo dõi chặt chẽ hơn

– Tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, các ban ngành Đoàn thể

– Tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành công việc

– Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương

d. Góp ý của Đ/c ……………………………………

– Vấn đề tài chính chi chưa khoa học, chưa đúng theo quy định của phòng Giáo dục

e. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Thống nhất bản kiểm điểm cá nhân của Đ/c ………………………… và sự góp ý của các đ/c khác.

2. Góp ý cho Đ/c ………………………………

a. Góp ý của Đ/c …………………………..

– Chưa có tính quyết đoán trong chỉ đạo Công đoàn; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

– Chưa liên hệ chặt chẽ với nhà trường và chi bộ;

– Xin nghỉ phép còn nhiều;

– Họp Công đoàn chưa thường xuyên;

b. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Phát huy tính Công đoàn hiệu quả hơn;

– Trong công tác chuyên môn còn mắc phải hạn chế;

c. Góp ý của Đ/c …………………………………………..

– Phát huy tính hiệu quả của Công đoàn hơn nữa.

d. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

e. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

3. Góp ý cho Đ/c ………………………………………….

a. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Đi trễ còn nhiều, thường xuyên;

– Tham gia họi họp chưa đầy đủ;

– Cần chỉ đạo chuyên môn quyết liệt hơn;

– Công tác thanh kiểm tra chưa thường xuyên;

– Dự giờ và hướng dẫn chưa đúng kế hoạch; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

b. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công phù đạo chưa linh hoạt

c. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công lịch dạy cần phù hợp hơn

d. Góp ý của Đ/c ………………………………….

– Họp công đoàn ít tham gia

e. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

4. Góp ý cho Đ/c …………………………………….

a. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Đoàn thanh niên chưa liên hệ chặt chẽ với chi bộ và nhà trường

– Chỉ đạo tổ Xã hội chưa chặt chẽ và đầy đủ

– Chi kinh phí của chi Đoàn chủ yếu cho liên hoan, cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân. Chưa tự nâng cao, tìm hiểu luật giáo dục và các văn bản có liên quan đến giáo dục;

– Chưa làm được nhà xe cho Giáo viên theo kế hoạch năm 2016.

b. Góp ý của Đ/c …………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

c. Góp ý của Đ/c ………………………………………………….

– Bồi dưỡng học sinh cần tăng cường hơn nữa

– Công tác chuyên môn chưa tỉ mỉ,

d. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

e. Góp ý của Đ/c ………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

5. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………..

a. Góp ý của Đ/c ………………………………………………..

– Tăng cường hoạt động tổ khối

– Nhận bàn giao kế toán năm trước cần có biên bản cụ thể, chi tiết.

b. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

c. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

d. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

e. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

6. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………………..

a. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Tham gia góp ý cho các đồng chí còn kém

– Cần góp ý sau khi chủ tọa nói xong.

– Cần quan tâm đến trường lớp, kế hoạch của nhà trường

– Cần nắm bắt điều lệ nhà trường

b. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

c. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Xin nghỉ phép còn nhiều nên hạn chế

– Mắc khuyết điểm cần có biện pháp khác phục

d. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

e. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

III/ Đóng góp ý kiến của Đ/c ……………………………………………..

1/ Về công tác chuẩn bị:

– Bản kiểm điểm viết còn mang tính chiếu lệ, đối phó.

– Trong tư tưởng cán bộ chưa quan tâm nhiều đến môi trường giáo dục của xã nhà.

2/ Về công tác kiểm điểm.

– Thẳng thắn, trung thực, sôi nổi theo tinh thần của nghị quyết trung ương 4.

– Bản kiểm điểm cá nhân chưa nêu xác thực với chuyên môn giảng dạy cần bổ sung thêm

– Đã có khuyết điểm, nhận và nên có biện pháp khắc phục.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu chi bộ, 01 bản nộp Đảng bộ xã ……………)

……………, ngày….tháng….năm…..
Chủ tọa Thư ký

Download mẫu biên bản góp ý Đảng viên Nghị quyết TW4 file.PDF Tại Đây

Download mẫu biên bản góp ý Đảng viên Nghị quyết TW4 file.DOC Tại Đây

Bạn đang tìm kiếm mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đây chính là nội dung thông tin quan trọng, chi tiết và đầy đủ nhất cho bạn download tải về ngay bây giờ. Biên bản góp ý đảng viên lần này cũng là cơ sở để đánh giá nhận xét chất lượng đảng viên bước đầu, vì vậy hãy cập nhật nhanh để kịp thời nắm bắt mọi sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết TW4. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức - Tags:
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status