Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2020

Hôm nay, gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2020. Với mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp góp ý đảng viên nhằm hoàn thiện bản thân cho các đảng viên. Mẫu nêu rõ ưu điểm và nhược điểm của đảng viên từ đó có thể đánh giá mức độ hoạt động và hành vi của người đảng viên.

Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 chuẩn nhất năm 2020

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay năm 2020.

mẫu biên bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4

Nội dung viết mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4, các bạn cùng tham khảo:

ĐẢNG ỦY XÃ…………………

Trường: THCS ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số: …………./NQ-CB …….

……………, ngày….tháng…..năm…..

 BIÊN BẢN

KIỂM ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 NĂM …………..

Hôm nay vào hồi …… giờ ……,  ngày …… tháng …… năm ………

Tại văn phòng trường THCS ………………………………………………………………………………………………

Toàn thể Đảng viên  trường THCS …………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

1/ THÀNH PHẦN:

Cuộc học gồm Toàn thể Đảng viên trường THCS ………………………………..

Tổng số ……/…….  Vắng ……….

Chủ tọa: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại biểu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên đề nghị chi bộ …. trường THCS ………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

Hôm nay vào hồi ….. giờ …..,  ngày …… tháng ……. năm ……….

Chi bộ ………. trường THCS ……………………. có mặt ……../…… đ/c

Đảng viên chính thức: ……….. đ/c  – đủ

Đảng viên dự bị: …………. đ/c – đủ

Chủ tọa cuộc họp: đ/c …………………………………………  – Bí thư chi bộ

Thư ký: đ/c ………………………………………. – Đảng viên

Đã tiến kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4 năm …………………., cụ thể như sau:

I/ Kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

II/ Góp ý kiến cho từng đồng chí.

 1. Góp ý cho Đ/c ……………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Làm việc chưa khoa học, tiếp xúc, giao tiếp với nhân viên còn nóng tính.

– Cần phối hợp với Công đoàn trong tổ chức các phong trào,

– Kiểm tra chuyển đảng chính thức cho  đ/c …………………………… chưa đúng thời gian quy định.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Trong giải quyết công việc, giao tiếp sử dụng câu từ chưa linh hoạt

– Trong việc chỉ đạo còn nhanh, tham việc nên không khoa học, nên chỉ kiểm tra và giám sát.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Xử lí các mối quan hệ chưa hài hòa

– Kết nạp đảng viên mới cần theo dõi chặt chẽ hơn

– Tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, các ban ngành Đoàn thể

– Tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành công việc

– Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………

– Vấn đề tài chính chi chưa khoa học, chưa đúng theo quy định của phòng Giáo dục

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Thống nhất bản kiểm điểm cá nhân của Đ/c ………………………… và sự góp ý của các đ/c khác.

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………
 2. Góp ý của Đ/c …………………………..

– Chưa có tính quyết đoán trong chỉ đạo Công đoàn; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

– Chưa liên hệ chặt chẽ với nhà trường và chi bộ;

– Xin nghỉ phép còn nhiều;

– Họp Công đoàn chưa thường xuyên;

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Phát huy tính Công đoàn hiệu quả hơn;

– Trong công tác chuyên môn còn mắc phải hạn chế;

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………..

– Phát huy tính hiệu quả của Công đoàn hơn nữa.

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Đi trễ còn nhiều, thường xuyên;

– Tham gia họi họp chưa đầy đủ;

– Cần chỉ đạo chuyên môn quyết liệt hơn;

– Công tác thanh kiểm tra chưa thường xuyên;

– Dự giờ và hướng dẫn chưa đúng kế hoạch; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công phù đạo chưa linh hoạt

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công lịch dạy cần phù hợp hơn

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………….

– Họp công đoàn ít tham gia

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c …………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Đoàn thanh niên chưa liên hệ chặt chẽ với chi bộ và nhà trường

– Chỉ đạo tổ Xã hội chưa chặt chẽ và đầy đủ

– Chi kinh phí của chi Đoàn chủ yếu cho liên hoan, cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân. Chưa tự nâng cao, tìm hiểu luật giáo dục và các văn bản có liên quan đến giáo dục;

– Chưa làm được nhà xe cho Giáo viên theo kế hoạch năm 2010.

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………….

– Bồi dưỡng học sinh cần tăng cương hơn nữa

– Công tác chuyên môn chưa tỉ mỹ,

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………..
 2. Góp ý của Đ/c …………………………………………………

– Tăng cường hoạt động tổ khối

– Nhận bàn giao kế toán năm trước cần có biên bản cụ thể, chi tiết.

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………………..
 2. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Tham gia góp ý cho các đồng chí còn kém

– Cần góp ý sau khi chủ tọa nói xong.

– Cần quan tâm đến trường lớp, kế hoạch của nhà trường

– Cần nắm bắt điều lệ nhà trường

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Xin nghỉ  phép còn nhiều nên hạn chế

– Mắc khuyết điểm cần có biện pháp khác phục

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

III/ Đóng góp ý kiến của Đ/c ……………………………………………..

1/ Về công tác chuẩn bị:

– Bản kiểm điểm viết còn mang tính chiếu lệ, đối phó.

– Trong tư tưởng cán bộ chưa quan tâm nhiều đến môi trường giáo dục của xã nhà.

2/ Về công tác kiểm điểm.

– Thẳng thắng, trung thực, sôi nổi theo tinh thần của nghị quyết trung ương 4.

– Bản kiểm điểm cá nhân chưa nêu xác thực với chuyên môn giảng dạy cần bổ sung thêm

– Đã có khuyết điểm, nhận và nên có biện pháp khắc phục.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu chi bộ, 01 bản nộp Đảng bộ xã ……………)

……………, ngày….tháng….năm…..

Chủ tọa

Thư ký

Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2020. Tại đây 

Hi vọng với những thông tin chi tiết về mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2020 mà gonhub.com giới thiệu, Bạn có thể nêu rõ chi tiết về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình trong một năm qua với mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4. Từ mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 này bạn sẽ thuyết phục được cấp trên của mình rồi.

Kiến thức - Tags: