Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2020

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra là mẫu các biên bản được cơ quan thanh tra, kiểm tra  thuế lập ra để công bố về Quyết định thanh tra hoặc kiểm tra thuế đối với cá nhân, doanh nghiệp tham gia nộp thuế, phải đảm bảo thực hiện đầy đủ những điều, quy định mà hai bên đã đồng ý và theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Các bạn hãy tham khảo và tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2020 dưới đây nhé.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2020

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra kiểm tra

Nội dung viết mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra, các bạn cùng tham khảo:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra);
Căn cứ Quyết định số………/QĐ-……..ngày……….tháng……….năm …… của ..(tên cơ quan ra quyết định)… về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……. tại……………(tên người nộp thuế)…;
Hôm nay, hồi ….. giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế:
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ………………………………. – Trưởng đoàn;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ: …………………….. đại diện cho
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ:
Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) công bố nội dung Quyết định số ………..ngày……….tháng……….năm ………. của…(tên cơ quan ra quyết định)….. về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……………. tại…(tên người nộp thuế)……………………….
Biên bản này gồm có ….. trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao người nộp thuế.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:…………………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2020. Tại đây

Hi vọng với hướng dẫn chi tiết của gonhub.com về cách viết Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2020. Bạn có thể hiểu một cách đầy đủ về quy trình ra Quyết định thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân tham gia đóng thuế. Bạn hãy tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra trên đây về nhé.

Kiến thức - Tags: