Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm hay nhất năm 2020


Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm theo đúng quy định của Bộ Tài chính

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm chuẩn trong năm 2020. 

mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm hay nhất

Nội dung viết mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm, các bạn cùng tham khảo nhé:

Huyện:………………………

HTX:…………………………

Địa chỉ:……………………..

Mẫu số B 04a – HTX

(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CUỐI NĂM

Năm:………………

STT Tên đặc điểm ký hiệu TSCĐ Đơn vị tính Nước sản xuất Năm đưa vào sử dụng ở HTX Số hiệu TSCĐ Tên đơn vị quản lý Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch
Số lượng Đơn giá Số đã hao mòn Số còn lại Số lượng Đơn giá Số đã hao mòn Số còn lại Thừa Thiếu
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng ..
 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..
 I Loại TSCĐ
Nhà cửa
Nhà A
Nhà B
…..
 II Máy móc thiết bị

 Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu                                             Kế toán trưởng                                   Chủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên)                                                       (Ký, họ tên)                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm hay nhất năm 2020. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm hay nhất năm 2020. Với Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối năm này, bạn có thể kiểm kê toàn bộ tài sản vật tư, công cụ và quy trách nhiệm quản lý tài sản cho cơ quan hoặc cá nhân một cách chi tiết nhất. Tạo điều kiện thuận lợi để cấp trên xem xét và định hướng cho phát triển cơ quan.

Kiến thức -