Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam hay nhất năm 2020


Mẫu viết bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam chuẩn nhất trong năm 2020 hiện nay.

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn học cách viết bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam.

Mẫu bản kiểm kê quỹ đất theo Quyết định 133/2016

mẫu bảng kiểm kê quỹ đất hay nhất

Mẫu bản kiểm kê quỹ đất theo Quyết định 48/2006

mẫu bảng kiểm kê quỹ đất hay nhất

Nội dung viết mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam, các bạn cùng tham khảo:

Mẫu số 08a-TT: Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

Đơn vị: ………………………..                                            Mẫu số 08a – TT
Bộ phận: ……………………..     (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)

Số:…………………

Hôm nay, vào …….giờ……..ngày……..tháng……..năm……..
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện kế toán
– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện thủ quỹ
– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện ……………………

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

…………………

II

Số kiểm kê thực tế

x

…………………

1

Trong đó: Loại

2

– Loại

…………………

…………………

3

– Loại

…………………

…………………

4

– Loại

…………………

…………………

5

– …

…………………

…………………

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

…………………

– Lý do: + Thừa:…………………………………………………………………………………………….

+ Thiếu:……………………………………………………………………………………………………….

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:…………………………………………………………………………

Kế toán trưởng                                     Thủ quỹ                                             Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam hay nhất năm 2020. Tại đây

Với bài viết hướng dẫn một cách chi tiết trên đây về cách viết mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam hay nhất năm 2020. Tin rằng bạn sẽ kiểm kê một cách chính xác về số lượng giữa tổng thu và tổng chi của VND Việt Nam hiện nay với mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Việt Nam này.

Kiến thức -