Mẫu bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất 2019 theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán, kiểm kê doanh nghiệp cuối năm, nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa hoặc thiếu của đơn vị trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và bổ sung cơ sở mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản kiểm kê tài sản cố định tại đây.

Mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất 2019 theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính

Hôm nay gonhub.com sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất 2019 theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính.

Mẫu Thông tư 133 

Mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất

Mẫu Thông tư 200 

mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất

 

Nội dung viết Mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất 2019 theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính, các bạn cùng tham khảo:

 

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………                                             Mẫu số 05 – TSCĐ
Bộ phận: ……………………               (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê ………giờ…….ngày……tháng…..năm…..
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà …………………………………….. Chức vụ ……………………….. Đại diện ……………………………………….. Trưởng ban
– Ông/Bà …………………………………….. Chức vụ ……………………….. Đại diện ……………………………………….. Ủy viên
– Ông/Bà …………………………………….. Chức vụ ……………………….. Đại diện ……………………………………….. Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT

 

Tên TSCĐ

 

Mã số

 

Nơi sử dụng

 

 

Theo sổ kế toán


Theo kiểm kê
Chênh lệch

 

Ghi chú
 Số
lượng
Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cộng  x x  x x  x  x

  Ngày ……. tháng …… năm ……..
Giám đốc                                                         Kế toán trưởng                                           Trưởng ban kiểm kê
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)                  (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

Đơn vị :………….

Bộ phận:………..

Mẫu số 05 – TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Thời điểm kiểm kê……………………….. giờ………. ngày……. tháng…… năm…………

Ban kiểm kê gồm:

– Ông /Bà ………………………………………………………… Chức vụ……………………. Đại diện…………………………… Trưởng ban

– Ông /Bà ………………………………………………………… Chức vụ……………………. Đại diện…………………………… Uỷ viên

– Ông/Bà………………………………………………………….. Chức vụ……………………. Đại diện…………………………… Uỷ viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT

 

Tên TSCĐ

 

Mã số

 

Nơi sử dụng

 

 

Theo sổ kế toán


Theo kiểm kê

 

Chênh lệch

 

Ghi chú
 Số
lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lạiABCD12345678910              Cộng xx x  x   x   x

 

 

   

Ngày …… tháng …… năm …..

 

Giám đốc

     (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

 

Mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất năm 2019 theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết về cách viết mẫu bản kiểm kê tài sản cố định hay nhất năm 2019 dựa trên Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính ban hành nhằm mục đích kiểm kê và quy định trách nhiệm vật chất và bổ sung tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kiến thức - Tags: