Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2020

Cuối năm đối với các đảng viên luôn quan trọng, đặc biệt là vấn đề viết bản tự kiểm điểm lại bản thân mình. Vậy bạn đã biết cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm như thế nào cho phù hợp. Bên cạnh đó văn bản phải đúng theo quy định và không ảnh hưởng đến bản thân mình trong quá trình tự kiểm điểm lại sau một năm làm việc. Mọi việc sẽ rất thuận lợi nếu bạn biết cách viết một bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm theo những nội dung cơ bản dưới đây. Mình tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

mẫu ban kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất năm 2020

 

Nội dung bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất năm 2020 

Nội dung bản kiểm điểm được đảm bảo các nội dung như:

Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

 

ĐẢNG BỘ………………

Chi bộ……………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng  11  năm 20……

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:……………………………………………………. Ngày sinh:……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Đảng:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..

Chi bộ:………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên cạnh đó dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất năm 2020 dùng cho các trường hợp đảng viên không cần phải phân loại các bộ để bạn có thể tham khảo để thực hiện trong quá trình tổng két quá trình hoạt động của mình trong một năm công tác.

mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất 2020

 

Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Tại đây

Hi vọng với mẫu bản kiểm điểmbản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất năm 2020 mà chúng tôi cung cấp trên đây, có thể giúp bạn tổng kết quá trình một năm hoạt động của mình với những ưu và khuyết điểm của bản thân trong năm vừa qua.

Kiến thức - Tags: