Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 2019

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng, bạn cần phải viết một Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 2019 được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong bản kiểm điểm có nội dung chính cần để cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Trong phần tự kiểm điểm, Đảng viên tự đánh giá bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Sau khi viết bản tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị lý do để xem xét chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu.

Mục lục

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

Hôm nay, gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Nội dung viết bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..
                – Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày……. tháng……. năm……………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………
Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….
Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..
Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..
Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về đạo đức, lối sống
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Về tổ chức kỷ luật
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Về khuyết điểm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….
Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                           NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày……tháng……năm……..

                                                                                                                                T/M CHI ỦY
                                                                                                                                 BÍ THƯ

 

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

……………., ngày…… tháng…… năm……..
                                                                                                                                 T/M ĐẢNG ỦY
                                                                                                                                BÍ THƯ

 

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019. Tại đây 

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019 để cấp trên của bạn đồng ý để bạn chuyển nơi sinh hoạt Đảng một cách thuận tiện tiện nhất khi xem xong bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này của bạn!

 

Kiến thức - Tags: