Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất

Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung mới nhất lần này tiếp tục cung cấp thêm cho các đối tượng bạn đọc quan tâm về một số điểm điều chỉnh phù hợp của Quốc hội. Luật về thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật về thuế giá trị gia tăng được nói tới trong bản dự thảo bổ sung lần này sẽ là những quy định mới về giá tính thuế, thuế suất, các trường hợp được xét giảm chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Luật còn quy định thêm về các đối tượng không thuộc diện chịu thuế mà tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh thương mại cần phải nắm rõ để đảm bảo rằng, mình đã hiểu đúng luật, hiểu đúng về mức phần trăm thuế phải chịu nộp đủ vào ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.

Hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tham khảo thêm về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mới cụ thể nhất ngay sau đây nhé!

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng cập nhật mới nhất

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 57/20…/QH11

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 20…)

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/20…/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 20…của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 17 tháng 06 năm 2003 và Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17 tháng 06 năm 20…

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Khoản 6, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung nh­ư sau:

“Điều 6. Giá tính thuế

6. Đối với rượu, bia, kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót, kinh doanh gôn, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Chính phủ quy định cụ thể.

Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

” Điều 7. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểuthuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

STT Hàng hoá, dịch vụ Thuế suất (%)
I – Hàng hoá
1. Thuốc lá điếu, xì gà
a) Xì gà 65
b) Thuốc lá điếu
– Năm 2006-2007 55
– Từ năm 2008 65
2. Rượu
a) Rượu từ 40 độ trở lên 65
b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ 30
c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc 20
3. Bia
a) Bia chai, bia hép 75
b) Bia hơi, bia tươi
– Năm 2006-2007 30
– Từ năm 2008 40
4. Ô tô
a) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống 50
b) Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi 30
c) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi 15
5. Xăng các loại, nap-ta (naptha), chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng 10
6. Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống 15
7. Bài lá 40
8. Vàng mã, hàng mã 70
II – Dịch vụ
1. Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê 30
2. Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót 25
3. Kinh doanh giải trí có đặt cược 25
4. Kinh doanh gôn: bán thẻ hội viên, vé chơi gôn 10
5. Kinh doanh xổ số 15

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 16. Những trường hợp được xét giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt

Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ thì được xét giảm thuế, miễn thuế.

Chính phủ qui định cụ thể việc giảm thuế, miễn thuế qui định tại Điều này.”

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

1. Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

” Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mới nhất

Hàng hoá, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng:

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

2 . Điểm k khoản 2 Điều 8 đã được sửa thành điểm ℓ khoản 2 Điều 8 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17 tháng 6 năm 2003 được sửa đổi, bổ sung như­ sau:

“ Điều 8. Thuế suất

2. Mức thuế suất 5 % đối với hàng hoá, dịch vụ:

ℓ) Bông sơ chế;

…”

Điều 3: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổng hợp nội dung liên quan tới Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng mà chúng tôi vừa cập nhật chia sẻ tới bạn trên đây chắc chắn sẽ là các chi tiết quan trọng cần thiết dành cho những tổ chức doanh nghiệp đang quan tâm. Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng là hai mức thuế chính mà những đơn vị kinh doanh hàng hóa sản phẩm hiện nay cần phải nắm rõ, nắm chắc, có như vậy thì mới tiến hành áp dụng trình tự các bước kê khai thuế, đóng thuế, hoàn thế đúng theo quy định pháp luật đề ra. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui và đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này ngay nhé!

Thư viện Luật - Tags: , ,