Chi tiết dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường bổ sung mới nhất năm 2020

Chi tiết dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường bổ sung mới nhất năm 2020 sẽ phân loại rõ ràng từng mặt hàng hóa với mức đánh thuế tương đương theo mỗi đơn vị tính khác nhau mà dựa vào điều khoản cụ thể, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân đang kinh doanh các mặt hàng trọng yếu như xăng, dầu nhớt, túi ni lông,…dễ dàng hiểu rõ mức thuế phải chi trả là bao nhiêu phần trăm. Luật thuế bảo vệ môi trường kì này do Quốc Hội ban hành và thông qua sẽ có nhiều chi tiết mới được bổ sung nhằm đảm bảo phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia. Thuế bảo vệ môi trường sau cùng vẫn là hướng tới lợi ích đất nước, lấy từ người gây ô nhiễm, gây thiệt hại môi trường trực tiếp để nâng cao ngân sách Nhà nước và từ đó có kế hoạch bù đắp qua cho các chi phí xã hội hóa khác thiết thực hơn.

Hãy cùng phapluat360.com chúng tôi cập nhật nhanh những điểm đổi mới của Luật thuế bảo vệ môi trường chi tiết đầy đủ nhất ngay bây giờ nhé!

Cập nhật chi tiết dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi bổ sung mới nhất 2020

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số:      /       /QH14

DỰ THẢO

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp, có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó).”

Chính phủ quy định chi tiết Khoản này.

2. Bổ sung điểm h, k vào Khoản 1 và sửa đổi Khoản 3 Điều 3 như sau:

Chi tiết dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường bổ sung mới nhất năm 2020

“1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn;

h) Xăng E5;

k) Xăng E10.”

“3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC.”

Chính phủ quy định chi tiết Khoản này.

3. Sửa đổi, bổ sung Mục I và Mục IV Khoản 1 Điều 8 như sau:

Chi tiết dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường bổ sung mới nhất năm 2020

STT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Khung mức thuế

(đồng/1 đơn vị hàng hóa)

I Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm

1 Xăng, trừ etanol

lít

3.000-8.000

2 Nhiên liệu bay

lít

3.000-6.000

3 Dầu diezel

lít

1.500-4.000

4 Dầu hỏa

lít

300-2.000

5 Dầu mazut

lít

900-4.000

6 Dầu nhờn

lít

900-4.000

7 Mỡ nhờn

kg

900-4.000

8 Xăng E5

lít

2.700-7.200

9 Xăng E10

lít

2.500-6.800

IV Túi ni lông

kg

40.000-80.000

Điều 2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 9.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày …/…/2019.

2. Chính phủ quy định chi tiết các Điều, Khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 20….

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

* Ghi chú: Chữ in đậm là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Cập nhật nhanh Luật thuế bảo vệ môi trường với những chi tiết sửa đổi bổ sung mới nhất trên đây để mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp và tổ chức đang kinh doanh các mặt hàng có nhiều khả năng gây ô nhiễm môi trường tiện tham khảo để nắm rõ tình hình luật lệ đánh thuế tại Việt Nam trong năm 2020 này. Nhìn chung, thuế bảo vệ môi trường tuy là một loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình sử dụng. Việc đánh thuế này vừa để thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển vừa khuyến khích giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đồng thời cũng nâng cao ý thức của doanh nghiệp, của cá nhân trong vấn đề xử lý chất thải nghiêm ngặt trước khi thải ra bên ngoài. Mong rằng, với những điều luật rõ ràng như trên sẽ giúp mọi người tuân thủ và thực hiện kịp thời. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui!

Thư viện Luật - Tags: ,