Luật thi đua khen thưởng và một số điều sửa đổi bổ sung mới nhất

Luật thi đua khen thưởng và một số điều sửa đổi bổ sung mới nhất được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức thông qua dành cho những cán bộ Nhà nước, những cá nhân, cơ quan đoàn thể đạt thành tích tốt, góp công lớn vào sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Luật về thi đua khen thưởng năm nay có thêm nhiều chi tiết bổ sung mới tiến bộ hơn trước nhàm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nhân tài, người tài đóng góp cho lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Phong trào thi đua để đạt nhiều danh hiệu tiên tiến, xứng đáng với chính sách tuyên dương, khen thưởng của Nhà nước luôn là mục tiêu phấn đấu chung của toàn thể cán bộ. Để biết thêm về bộ luật này, mời cập nhật nhanh văn bản dự thảo bổ sung sửa đổi bên dưới.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tìm hiểu chi tiết về Luật thi đua khen thưởng sửa đổi chi tiết ngay sau đây nhé!

Quy định sửa đổi Luật thi đua khen thưởng của Quốc hội cập nhật mới nhất

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 47/20…/QH11

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

 LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ 47/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/20…/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 20…của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 20…

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:

1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 58

1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật thi đua khen thưởng và một số điều sửa đổi bổ sung mới nhất

2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:

a) “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;

b) “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ;

c) “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

d) “Anh hùng Lao động” ;

đ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

e) “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

g) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

h) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.”

2. Bổ sung Điều 58a vào sau Điều 58 như sau:

“Điều 58a

Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Luật thi đua khen thưởng và một số điều sửa đổi bổ sung mới nhất

3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;

4. Đã được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao động”.”

Điều 2: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Vừa rồi là những nội dung bổ sung sửa đổi về Luật thi đua khen thưởng, các cá nhân đang hoạt động trong bộ máy hoặc cơ quan tổ chức Nhà nước cần nắm bắt kịp thời mọi điều chỉnh quan trọng này. Luật về thi đua khen thưởng qua mỗi một thời kỳ, Quốc hội Việt Nam sẽ lấy ý kiến đóng góp để thêm mới một số điểm nổi bật, góp phần hoàn thiện Luật, xứng đáng với năng lực với thành tích mà các cán bộ đạt được trong suốt thời gian công tác. Hi vọng rằng, sau khi luật được đưa vào thực hành, phong trào thi đua khen thưởng sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan đoàn thể chuyên trách. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui!

Thư viện Luật - Tags: ,