Luật sửa đổi một số điều Luật công ty cập nhật chi tiết nhất

Luật sửa đổi một số điều Luật công ty cập nhật chi tiết nhất mà chuyên mục thư viện luật muốn chia sẻ tới bạn qua văn bản tổng hợp lần này chính là những quy trình, quy định về các bước xin phép, đăng ký thành lập công ty, thành lập tổ chức đơn vị kinh doanh hợp pháp đặt dưới sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, Luật của Quốc hội lần này cũng quy định về rõ về các điều khoản phá sản doanh nghiệp cho các đơn vị, các đoàn thể công ty dễ dàng hiểu rõ về chính sách quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp công ty tại Việt Nam chặt chẽ và có quy cách như thế nào. Luật này cũng áp dụng chính thức cho các đơn vị công ty kinh doanh các mặt hàng dịch vụ tại Việt Nam nên cập nhật nhanh chi tiết nội dung dự thảo này là thật sự cần thiết.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tìm hiểu chi tiết Luật công ty sửa đổi mới nhất bên dưới đây nhé!

Cập nhật Luật sửa đổi một số điều Luật công ty chi tiết mới nhất

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 35-L/CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 20…

 LUẬT

SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/20… CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG TY

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh;
Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992;
Luật này sửa đổi một số điều của Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 20…

Điều 1: Sửa đổi một số điều của Luật công ty như sau:

1- Đoạn cuối Điều 16 được sửa đổi như sau:

“Trong trường hợp người xin phép thành lập công ty thấy việc từ chối cấp giấy phép là không thoả đáng, thì có quyền khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ”.

2- Đoạn đầu Điều 17 được sửa đổi như sau:

“Công ty phải đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: giấy phép thành lập, điều lệ công ty và giấy tờ chứng thực trụ sở giao dịch của công ty”.

3- Đoạn cuối Điều 18 được sửa đổi như sau:

“Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Uỷ ban kế hoạch phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ của công ty cho cơ quan thuế, tài chính, thống kê và các cơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp”.

Luật sửa đổi một số điều Luật công ty cập nhật chi tiết nhất

4- Điểm 1 Điều 20 được sửa đổi như sau:

“1- Xin phép Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban kế hoạch cùng cấp như quy định tại các điều 14, 17 và 18 của Luật này;”.

5- Điều 21 được sửa đổi như sau:

“Điều 21

Khi thay đổi mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ và các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty phải khai báo lại với Uỷ ban kế hoạch đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải đăng báo theo quy định tại Điều 19 của Luật này”.

6- Điều 24 được sửa đổi như sau:

“Điều 24

Công ty lâm vào tình trạng phá sản là công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh, sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Việc giải quyết phá sản công ty được thực hiện theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp”.

Luật sửa đổi một số điều Luật công ty cập nhật chi tiết nhất

7- Điểm 2 Điều 32 được sửa đổi như sau:

“2- Trong trường hợp công khai gọi vốn từ những người khác thì sau khi được cấp giấy phép thành lập, các sáng lập viên phải nộp tại Uỷ ban kế hoạch nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một bản dự thảo điều lệ, danh sách sáng lập viên, địa chỉ thường trú và nghề nghiệp của họ;”.

8- Các chữ “Hội đồng bộ trưởng” được sửa đổi thành các chữ “Chính phủ”. Các chữ “Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng” được sửa đổi thành các chữ “Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2: Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 20…

Những quy định trước đây trái với luật này đều bãi bỏ.

Điều 3

Chính phủ sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật công ty cho phù hợp với Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thông qua những nội dung chính liên quan tới Luật sửa đổi một số điều Luật công ty cập nhật chi tiết đầy đủ trên đây, bạn đọc quan tâm có thể nghiên cứu trước để biết rõ một quy trình thành lập công ty sẽ tiến hành qua các bước cơ bản nào, cách hoạt động kinh doanh theo đúng chuẩn mực pháp luật ra sao. Hoạt động phá sản doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp thông tin liên quan như thế nào, nguyên tắc phản sản doanh nghiệp phải tuân thủ theo những quy định chung gì. Hi vọng rằng, bản dự thảo bổ sung sửa đổi Luật về công ty lần này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui!

Thư viện Luật - Tags: ,