Mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019

Bạn đang có ý định xin nghỉ việc tại công ty và doanh nghiệp hiện tại bạn đang theo làm. Cho nên trước khi được quý công ty thanh toán nghỉ việc bạn cần làm các thủ tục để xác nhận trước khi thôi việc để cho công ty được biết bạn đã hoàn thành các công việc và danh mục chi phí. Cho nên bạn cần phải xác nhận những nội dung: Thẻ bảo hiểm y tế, vay chi ngân hàng, các khoản nợ khác, chi phí đào tạo, công việc bàn giao tại đơn vị. Cho nên gonhub.com sẽ mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019 để cho bạn có thể làm một mẫu xác nhận chuẩn nhận

Mục lục

Mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách làm mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019 nhé !!

Mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019

Nội dung chính mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………………………………….

Số điện thoại nhà:…………………….. Số điện thoại di động:………………………………………..

Đã tham gia công tác tại:…………………………………………………………………………………..

Để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, kính mong các đơn vị giúp tôi xác nhận những nội dung sau:

TT

Nội dung xác nhận

Ghi chú

(không nợ hoặc đã hoàn tất bàn giao)

Ký xác nhận của Đơn vị liên quan

1

Thẻ Bảo hiểm Y tế

2

Vay/thấu chi ngân hàng

3

Các khoản nợ khác

4

Chi phí đào tạo

5

Mượn sách của Thư viện

6

Công việc bàn giao tại đơn vị

(đính kèm Biên bản bàn giao)

  

 

 

                                                                                                                          ……………, ngày……tháng…..năm…..
 Người làm đơn
      (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019 tại đây

Bạn có thể tìm hiểu mẫu đơn xin xác nhận trước khi thôi việc hay nhất năm 2019 để có thể nhanh chóng hoàn thành đơn xin xác nhận trước khi thôi việc nộp lại cho cơ quan. Nếu đơn xin xác nhận được hoàn thành nhanh chóng thì hồ sơ để quý cơ quan hoàn tất cho bạn nghỉ việc lại các nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

 

 

Kiến thức - Tags: